Tehtud tööd

Siin on ülevaade OÜ Vesterra poolt teostatud olulisematest töödest ja osutatud teenustest.

OÜ Vesterra viis läbi Lääne-Harju Koostöökogu uue strateegia (2013-2020) ettevalmistustegevused

2013. aasta aasta sügistalvel viis OÜ Vesterra MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (piirkondlik LEADER tegevusgrupp) uue tegevusperioodi tarbeks koostatava strateegia ettevalmistustegevused. 2014. aasta jaanuariks valmis põhjalik välis- ja sisekeskkonnanalüüs, sealhulgas viidi läbi kamitmed ruumianalüüsid piirkonna elanike mobiilsuse väljaselgitamiseks ning seniste LEADER-toetuste geograafilise jaotuse illustreerimiseks. Välist ekspertteavet kaasati fookusgrupi-intervjuude ning põhjalike ekspert-intervjuude kaudu. Töö tulemustena valmisid organisatsiooni arengualternatiivid ning soovitused oma tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks järgneval strateegiaperioodil. Lõpparuandega saab tutvuda SIIN. Lõpparuandes viidatud lisadokumendid on kättesaadavad SIIT.

Teemakaardid Harjumaa tõmbekeskustest

OÜ Vesterra analüüsis ja töötles Siseministeeriumi Regionaalministri valitsemisalas koostatud tõmbekeskuste määramise juhendmaterjali ja koostas teemakaartide näidised, mis illustreerivad seda, missugustest omavalitsustest käiakse tööle Tallinnasse või Keilasse.

Kaasava planeerimise koolitused

2012. aasta novembris korraldas OÜ Vesterra SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel 5 kaasava planeerimise koolituspäeva üle Eesti - Tartus, Tallinnas, Jõhvis, Haapsalus ja Paides. Koolituste käigus omandasid kaasava planeerimisega seotud teadmisi ja tutvusid sellelaadsete kogemuste ja praktikatega kokku ligi sada osalejat omavalitsustest ja kodanikuühendustest.

Koolitusmaterjalid:

I koolitusmoodul, lektor Kadri Tillemann, kaasava planeerimise koondjuhendi ja selle põhimõtete tutvustamine, kaasamiskogemused omavalitsuse vaatenurgast.

II koolitusmoodul, lektor Mart Hiob või Peep Mardiste, kodanikuühenduse kaasamiskogemused Supilinna seltsi näitel

III koolitusmoodul, lektor Kadri Tillemann, simulatsiooniharjutus "Kaasamiskava koostamise arutelu ja selle ettevalmistus"

IV moodul, lektorid Regina Viljasaar, Aet Ader ja Karin Tõugu, parimate kodu- ja välismaiste praktikate tutvustus ja arutelu.

Koolituste tarbeks koostati kaasava planeerimise juhendi põhjal ka A1 formaadis praktilisi soovitusi koondav poster, mida kõigil huvilistel on võimalik alla laadida ning välja printida.

Keila linna ja valla asustustiheduse skeem

OÜ Vesterra teostab erinevaid kartograafilis töid ESRI ArcView 10.1 tarkvaraga, Keila linna ja valla ühinemisläbiräämiste tarbeks valmis 2012. aasta andmeid kajastav asustustiheduse skeem.

Kaasava planeerimise juhend

OÜ Vesterra nõustas Eesti Rohelist Liikumist projekti "Planeeringutealase koostöö arendamine Otepää piirkonnas" läbiviimisel. Projekti üheks tulemuseks oli ka kaasava planeerimise juhendi koostamine, juhendiga saab tutvuda SIIN.

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamise kaasamistegevused

OÜ Vesterra viis läbi Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamise kaasamistegevused. Koostöös  koostati kaasamiskava, kaardistati huvigrupid, koordineeriti infovahetust ja teavitust. Korraldati 3 algatuskoosolekut ning 3 eksperutelu.

Tänaseks on Eesti Maaülikooli ja AS Kobras koostöös valminud kaitsekorralduskava projekt valmis ning esitatud avalikule väljapanekule.

Planeeringukoostöö arendamine Otepää piirkonnas

OÜ Vesterra konsultant on kaasamiseksperdina kaasatud Eesti Rohelise Liikumise projekti, mille eesmärgiks on planeerimisalase koostöö arendamine Otepää piirkonnas. Projekti raames viidi Otepääl 21. juunil läbi infopäev, kus Pille Metspalu tutvustas Eesti planeerimissüsteemi ning simulatsiooniharjutuse käigus mängiti läbi ühe planeeringu kaasamisprotsess. Täpsem info projektist ning läbiviidud infopäeva materjalid on kättesaadavad Eesti Rohelise Liikumise koduleheküljel: http://www.roheline.ee/content/view/451/136/lang,et/

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava kaasamiskava

Aprill 2011
Kobras AS/Keskkonnaamet

Kobras AS ja Eesti Maaülikool koostavad Keskkonnaameti tellimusel Haanja looduspargi kaitsekorralduskava aastateks 2012-2021, kava kaasamistegevusi viib läbi OÜ Vesterra. Kogu kaitsekorralduskava koostamise jooksul läbiviidavad kaasamistegevused viiakse läbi kaasamiskava alusel.

Lääne-Harjumaa kodanikuühenduste ja vallavolikogude koostööuuring

Märts 2011
MTÜ Kodukant Harjumaa

Lääne-Harjumaa valdades läbiviidud küsitluse põhjal valmis uuringuraport, mis on aluseks järgmiste koostööd edendavate tegevuste kavandamisel. 

Kaasava planeerimise koolitus

Veebruar 2011
MTÜ Linnalabor

OÜ Vesterra viis koostöös MTÜ Linnalaboriga läbi kaasava planeerimise koolituse, mis oli suunatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaasava planeerimise meetmest taotlejatele. Koolitusmaterjalidega saab tutvuda KÜSK-i kodulehel.

Kaugtööteemaline infopäev "Spekter"

Veebruar 2011
Eesti Kaugtöö Ühing

OÜ Vesterra konsultant Kadri Tillemann tutvustas avaliku sektori võimalusi kaugtöö edendamisel ning viis läbi simulatsioonivormis rühmatööd. MTÜ Terve Maa koduleheküljel saab tutvuda ettekande ning simulatsiooni slaidimaterjaliga.

Lääne-Harjuma kodanikuühenduste ja vallavolikogude koostöökoolitused

Veebruar 2011
MTÜ Kodukant Harjumaa

Veebruaris viis OÜ Vesterra läbi kaks kahepäevast koolitust, kus Lääne-Harjumaa kodanikuühenduste ning vallavolikogude esindajad said omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud koostöö edendamiseks. Koolitustel astusid lektoritena üles Annika Uudelepp ja Hille Hinsberg poliitikauuringute keskusest PRAXIS, Urmo Kübar Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liidust ning Strateegialabori treenerid Jorma Sarv ning Toomas Roolaid.